ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬਲਾੱਗ ਪੋਸਟ

ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬਲਾੱਗ ਪੋਸਟ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਫਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ...